Súhlas na zasielanie EF

Podmienky poskytovania a používania elektronických faktúr

Elektronická fakturácia je ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob odovzdávania daňových dokladov .  

  1. Marián Grígeľ ako dodávateľ , sa zaväzuje odosielať odberateľovi elektronické faktúry formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu , ktorá je uvedená v súhlase . Odberateľovi budú faktúry zasielané vo formáte PDF .
  2. Elektronické faktúry sú daňovým dokladom v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty , v znení neskorších zmien a doplnkov .
  3. Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi , že faktúra nebola doručená . V prípade nesplnenia si povinnosti nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú .
  4. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú , že v odoslaných a prijatých elektronických faktúrach nebudú vykonávať žiadne zmeny .
  5. Odberateľ je oprávnený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi .

 

            Odberateľ týmto súhlasí so zasielaním elektronických faktúr.