Súhlas na zasielanie EF

Podmienky poskytovania a používania elektronických faktúr

Elektronická fakturácia je ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob odovzdávania daňových dokladov .  

  1. Stavebniny Grígeľ s.r.o. ako dodávateľ, sa zaväzuje odosielať odberateľovi elektronické faktúry formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase. Odberateľovi budú faktúry zasielané vo formáte PDF.
  2. Elektronické faktúry sú daňovým dokladom v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3. Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinnosti nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
  4. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú, že v odoslaných a prijatých elektronických faktúrach nebudú vykonávať žiadne zmeny.
  5. Odberateľ je oprávnený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.

 

            Odberateľ týmto súhlasí so zasielaním elektronických faktúr.