Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.grigelshop.sk (ďalej len „GRIGELSHOP“):

Obchodné meno: Stavebniny Grígeľ s.r.o.
Miesto podnikania: Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo,
IČO: 53043740
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74596/L
IČ DPH: SK2121236953

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode GRIGELSHOP v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
 2. Marketingu a to formou:
  1. zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu GRIGELSHOP v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
  2. účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  GRIGELSHOP alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely Marketingu udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na e-mail obchod2@grigel.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 1. Dopravca výrobkov VELUX
 2. Dopravca výrobkov ISOVER
 3. Dopravca výrobkov BAUMIT
 4. Dopravca výrobkov Den Braven
 5. Dopravca výrobkov VASPO
 6. Dopravca výrobkov KRYTEX
 7. Dopravca výrobkov ECLISSE
 8. Dopravca výrobkov ROOFART
 9. Kuriérska služba 123Kuriér
 10. Kuriérska služba SDS
 11. Prepravná spoločnosť RABEN